ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Wake up: ‘a hake
War: tau
Water: vai
Wednesday: pulelulu
Welcome: talitali fiefia
What do you do?: koe ha ae ngaue oku ke fai?
What do you mean?: koe ha oku ke uhinga ki ai?
What?: ko e ha?
What’s your name?: ko hai ho hingoa?
Where are you from?: ko ho‘o ha‘u mei fe?
Where are you going?: alu ki fe?
Where has ____ gone?: Ko fe ‘a ____?
Where is it?: ko fe?
Where’s the bathroom?: ko fē ‘a e falemālōlō?
Wind: havili
Worldly: fakaemâmani

more words to come…