ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

hammer: hāmala
happy: fiefia
hello: mālō e lelei
help: tokoni mai!
Head: `Ulu
Hear: Fanongo
Heart: Mafu or Loto
Heartache: Loto-mamai
Heartbeat: Mafu
Heartburn: Hakevela
homework: pô ako
hospital: falemahaki
house: fale
how are you?: fēfē hake?
how do you say … in Tongan?: ko e hā ‘a e le‘a faka-Tonga ki he …?
how much is this?: ‘oku fiha e?
huge: kâfakafa
hungry: fiekaia

more words to come…